Mô hình hoạt động

Giới Thiệu Chung

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành là thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên, được thành lập vào ngày 26 tháng 6 năm 2008 hoạt động với hình thức Công ty cổ phần

Thông điệp lãnh đạo

Kể từ khi chính thực hoạt động năm 2010, chúng tôi đã xác định phương hướng hoạt động dựa trên một triết lý kinh doanh nhất quán - đó là hợp tác để phát triển bền vững nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho xã hội.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

MANG ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÁP ỨNG HƠN SỰ KỲ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG, TRỞ THÀNH MỘT THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Thành tựu

Kể từ khi thành lập năm 2008, chúng tôi đã đạt được vài thành tựu nổi bật, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực hơn để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.